Παροχές Προγράμματος

  • Απευθείας συμμετοχή στις εξετάσεις εκπαιδευτικής επάρκειας του εοππεπ

  • Βεβαίωση Παρακολούθησης.

  • Εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.

  • Υλοποίηση  Σχεδιασμός και Παρουσίαση Μικροδιδασκαλιών.