top of page

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Διεύθυνση του εκπαιδευτικού κέντρου (εφεξής ΕΛΚΕΔΙΜ) προσφέρει υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Πρωταρχική αξία του ΕΛΚΕΔΙΜ είναι ο σεβασμός της Ιδιωτικότητας των εκπαιδευομένων, εργαζομένων, εκπαιδευτών ή προμηθευτών και όποιου άλλου συνδιαλλάσσεται.

Η ακόλουθη  πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική Απορρήτου») αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας www.kozani.elkedim.gr (εφεξής «Ιστοσελίδα»). Καλύπτει δε όλα τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών / χρηστών / μελών που συλλέγονται από την Ιστοσελίδα κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της , όπως επίσης και τις προϋποθέσεις συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διαχείρισης αυτών.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας, διαφωνεί με τους παρακάτω όρους οφείλει να μην προβεί σε καμιά διαδικασία εγγραφής ή δημιουργίας λογαριασμού στην Ιστοσελίδα και να ακολουθήσει την Διαδικασία Εξαίρεσης όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω.

Email:elkedim.kozani@gmail.com

Url: http://www.kozani.elkedim.gr

 

Σκοπός Πολιτικής Απορρήτου

Η  ΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ συλλέγει, αποθηκεύει, επεξεργάζεται και επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα, αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό της νόμιμης και ορθής λειτουργίας των υπηρεσιών αυτής. Η πλειονότητα των Δεδομένων προέρχεται από τους χρήστες των υπηρεσιών αυτής, στην πλειοψηφία τους καταρτιζόμενοι, ή πάλι μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος που συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα Ιστοσελίδα.

Ως Προσωπικά Δεδομένα νοούνται πληροφορίες που δύνανται να ταυτοποιήσουν  το Υποκείμενο Δεδομένων, όπως όνομα, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, Ταχυδρομική Διεύθυνση, κ.ά. Η ΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  δε συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα, εκτός κι αν  ο ενδιαφερόμενος τα έχει παράσχει οικειοθελώς, ρητά και για συγκεκριμένο σκοπό (π.χ. εγγραφή για τη λήψη Newsletter μέσω email, συμμετοχή σε Μαθήματα, Σεμινάρια, Ερευνες, ή λήψη πληροφοριών) και εφόσον έχει δοθεί ρητή συγκατάθεση για τη χρήση τους.

Συνεπώς, σκοπός της παρούσης Πολιτικής Απορρήτου είναι να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και περαιτέρω χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, ενώ σε περίπτωση διαφωνίας, μπορείτε να ενημερωθείτε ως προς τη δυνατότητα να αντιταχθείτε στην περαιτέρω χρήση των Δεδομένων Προσωπικού σας Χαρακτήρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

1.Πεδίο εφαρμογής

Η ιστοσελίδα του ΕΛΚΕΔΙΜ είναι ένα μέσο επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους παρέχοντας μέσω διαδικτύου πληροφορίες για τις προσφερόμενες υπηρεσίες και τα προγράμματα κατάρτισης. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας μπορούν να ενημερώνονται για τις υπηρεσίες του  ΕΛΚΕΔΙΜ, καθώς και για σημαντικές ανακοινώσεις μας, χωρίς απαραίτητα δώσουν οποιαδήποτε πληροφορία.

Το ΕΛΚΕΔΙΜ κάνει χρήση των συλλεχθέντων δεδομένων, ως εξής:

α) Υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της και την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, και

β) Διεκπεραίωση επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου διαφημιστικού υλικού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής συνδιάλεξης αποσκοπώντας στη συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε δεν τα μοιραζόμαστε με Νομικά ή Φυσικά πρόσωπα παρά μόνο μετά τη συγκατάθεση του εκάστοτε ενδιαφερομένου, και για την ολοκλήρωση της οιασδήποτε συναλλαγής ή για την παροχή υπηρεσίας. Για παράδειγμα τα δεδομένα πληρωμής για να πραγματοποιηθεί μια πληρωμή, θα τα μοιραστούμε με τις τράπεζες και άλλους φορείς που επεξεργάζονται συναλλαγές πληρωμών ή παρέχουν άλλες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και για την πρόληψη της απάτης και τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου.

Επίσης, μπορεί να αποκτήσουμε πρόσβαση, να μεταφέρουμε, να αποκαλύψουμε και να διατηρήσουμε Προσωπικά Δεδομένα, όταν “καλή τη πίστει” θεωρούμε πως ενέργεια, όπως οι ανωτέρω, είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία ή να ανταποκριθούμε σε έγκυρη νομική διαδικασία, η οποία μπορεί να προέρχεται επίσης από τις αστυνομικές αρχές ή άλλες κρατικές υπηρεσίες.

 

2. Είδη Συλλεγόμενων Πληροφοριών

Συγκεκριμένα λήψη στοιχείων, επιτελείται στις εξής κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων:

2.1 Παρεχόμενες απευθείας Πληροφορίες:

Εκπαιδευόμενοι – Ενδιαφερόμενοι Εκπαιδ. Υπηρεσιών

Προσωπικά δεδομένα όπως Ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο επικοινωνίας, όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης αυτού, απαραίτητο μόνο σε περίπτωση που ο επισκέπτης επιθυμεί να γίνει μέλος της Ιστοσελίδας και να μπορεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών αυτής, όπως αποστολή Ενημερωτικών Δελτίων(Newsletter) σχετικά με την εκπαίδευση, συμμετοχή σε μαθήματα και σεμινάρια μέσω διαδικτύου ή με φυσική παρουσία και χρήση του παρεχόμενου δωρεάν ή με νόμιμη αμοιβή υλικού εκπαίδευσης.

Διεκπεραίωση Προσφερόμενων Υπηρεσιών

Πρόσθετα στοιχεία που δύνανται να συλλεχθούν χρησιμοποιούνται για την καλύτερη δυνατή ζεύξη των ενδιαφερόμενων καταρτιζόμενων με τα προγράμματα εκπαίδευσης που παρέχουμε, ή πάλι, με θέσεις εργασίας και πρακτικής άσκησής τους. Συνεπώς, σχετικές πληροφορίες όπως το είδος της ενδιαφερόμενης απασχόλησης εκάστου καταρτιζομένου, τη διαθεσιμότητά του, τις αναγκαίες μετακινήσεις για την εργασία ή για το επιλεχθέν πρόγραμμα κατάρτισης, πληροφορίες για την προηγούμενη, τρέχουσα ή επιθυμητή θέση εργασίας, τη μισθολογική κατάσταση, πληροφορίες για συμμετοχή σε ανάλογα εκπαιδευτικά προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, τεχνικές ή/& επαγγελματικές ικανότητες, δεξιότητες, εκπαιδευτικά και διοικητικά προσόντα, όπως αντίγραφα πτυχίων και Βιογραφικού, επαγγελματικά ενδιαφέροντα και όλα όσα στοιχεία συνθέτουν το επαγγελματικό προφίλ του εκπαιδευομένου.

Εκπαιδευτές Προγραμμάτων Κατάρτισης

Προκειμένου να υλοποιηθούν  τα εκάστοτε αναλαμβανόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα, το ΕΛΚΕΔΙΜ  συνεργάζεται με εκπαιδευτές. Συνεπώς, συλλέγονται στοιχεία όπως, αριθμός Δελτίου Ταυτότητας(ΑΔΤ), αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης(ΑΜΚΑ), Αριθμός Φορολογικού Μητρώου(ΑΦΜ), στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού, αριθμός Τηλεφώνου και άλλες απαραίτητες πληροφορίες που ενδεχομένως απαιτηθούν από την εκάστοτε Προκήρυξη Προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις

Επωνυμία επιχείρησης, δραστηριότητα αυτής, αριθμός απασχολουμένων σε αυτή προσώπων, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ στην οποία υπάγεται η επιχείρηση, Α.Μ.Ε, ΙΚΑ, η ακριβής Διεύθυνση έδρας της επιχείρησης, το τηλέφωνο, fax, email, ο Α.Δ.Τ του νομίμου εκπροσώπου ή υπεύθυνου επικοινωνίας αυτής.

Παρατηρήσεις:

  • Κάθε επισκέπτης της Ιστοσελίδας μπορεί να περιηγηθεί σ΄ αυτήν χωρίς να γνωστοποιήσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία(Δεδομένα).

  • Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύει μόνο για την ιστοσελίδα (www.kozani.elkedim.gr) , ενώ για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή για πρακτικές εταιρειών τις οποίες δεν ελέγχουμε, δεν ισχύει.

  • Ενδεχομένως, η Ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει διασυνδέσεις (links) προς ξένους σ΄ αυτήν Δικτυακούς Τόπους. Όπως επί παραδείγματι, εάν μέσω κάνετε κλικ σε υπερσύνδεσμο ή διαφήμισης στην ιστοσελίδα και συνδεθείτε σε έναν άλλο δικτυακό τόπο, τότε η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα δεν ισχύει, αναφορικά με οποιαδήποτε πληροφορία που συλλέγεται από τον ξένο προς την Ιστοσελίδα δικτυακό τόπο. Συνεπώς, δεν είναι το ΕΛΚΕΔΙΜ υπεύθυνη για πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων δικτυακών τόπων, καθώς επίσης, σας προτρέπουμε να εξετάσετε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε.

2.2 Αυτόματη Λήψη Πληροφοριών

Κατά την επίσκεψη του ενδιαφερόμενου στο Ιστότοπο και την αλληλεπίδραση του επισκέπτου σ΄  αυτόν, είναι δυνατόν να γίνουν οι εξής ενέργειες:

2.2.1 Cookies

Η Ιστοσελίδα είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί Cookies, αποσκοπώντας στη βελτίωση των διατιθέμενων υπηρεσιών της στο χρήστη, τόσο κατά την περιήγηση του σε αυτήν αλλά και τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών της.

Ως Cookies ονομάζονται μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται στον υπολογιστή του χρήστη κατά την επίσκεψή του στην Ιστοσελίδα. Τα Cookies αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του επισκέπτη ή/& χρήστη αλλά δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του επισκέπτη ή/& χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας.

Επιπρόσθετα, ο επισκέπτης ή/& χρήστης, ή πάλι μέλος της Ιστοσελίδας, μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης που κάνει χρήση (browser) κατά τρόπο ώστε να απαγορεύει τη λήψη Cookies ή να τον προειδοποιεί κατά την αποστολή ενός cookie. Ωστόσο, κάθε επισκέπτης, χρήστης ή μέλος της Ιστοσελίδας θα πρέπει να γνωρίζει πως ορισμένα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες της Ιστοσελίδας ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά χωρίς Cookies.

2.2.2 Διευθύνσεις IP

Κάθε υπολογιστής που συνδέεται στο Διαδίκτυο εκχωρείται ένας μοναδικός αριθμός, γνωστός ως Διεύθυνση Πρωτοκόλλου Διαδικτύου (IP). H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής (Η/Υ) του επισκέπτη / χρήστη / μέλους έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο και στην Ιστοσελίδα, αποθηκεύεται και δύναται να αξιοποιηθεί, εάν είναι αναγκαίο, στην περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη / μέλους.

2.2.3 Δίκτυα Κοινωνικής Δικτύωσης

Εντός της Ιστοσελίδας προσφέρεται η δυνατότητα διαμοιρασμού σε Κοινωνικά Δίκτυα και άλλα συναφή εργαλεία που επιτρέπουν στους χρήστες να μοιραστούν με άλλους δυνητικά ενδιαφερόμενους χρήστες τις δράσεις που περιέχονται στην Ιστοσελίδα με άλλες εφαρμογές, ιστοσελίδες ή Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης, και αντιστρόφως. Η χρήση τέτοιων χαρακτηριστικών επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών με τους φίλους ή το γενικότερο κοινό, ανάλογα με τις ρυθμίσεις που καθοριστεί στο προσωπικό προφίλ του χρήστη.

Τέτοιου είδους εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο είναι τα κοινωνικά plug-ins των κοινωνικών δικτύων, ιδίως το κουμπί «Κοινοποίηση» ή «Κοινοποίηση σε φίλους» του παρόχου «Facebook», του οποίου ο ιστότοπος www.Facebook.com διαχειρίζεται η Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

Εκτός από το Facebook, χρησιμοποιούμε και plug-ins από το «Google +» (Πάροχος: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), «Twitter» (Πάροχος: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) και «Pinterest» (Πάροχος: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, USA).

Αυτόματα δεν μεταδίδεται αυτόματα κανένα δεδομένο σε κοινωνικά δίκτυα, όπως Facebook, Google+, Twitter ή Pinterest, με την πρόσβασή σας στον Ιστότοπό μας. Εάν και εφόσον εσείς οι ίδιοι επιλέξτε το αντίστοιχο κουμπί το πρόγραμμα περιήγησης των ιστοτόπων θα  δημιουργηθεί μια σύνδεση με τους  διακομιστές του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου, δηλαδή κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη επιλογή, όπως “Δημοσίευση,” “Κοινοποίηση” ή “Κοινοποίηση σε φίλους,” συμφωνείτε πως το πρόγραμμα περιήγησης ιστού που χρησιμοποιείται σας θα δημιουργήσει έναν σύνδεσμο με τους  διακομιστές του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου και θα μεταδώσει δεδομένα χρήσης στον αντίστοιχο διαχειριστή του κοινωνικού δικτύου.

3. Τρόπος Αξιοποίησης των συλλεγόμενων Πληροφοριών

Τα Προσωπικά Δεδομένα που δηλώνει ο χρήστης / μέλος οπουδήποτε στην Ιστοσελίδα προορίζονται αποκλειστικά για τη διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη νομιμότητα των σχετικών συναλλαγών, ενώ δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις των Ν. 2472/97, Data Protection Directive (679/2016/E.Ε), ePrivacy directive (2002/58/EC, τροπ. 2009/136/EC) όπως ισχύουν σήμερα σχετικά για την προστασία της επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την αλλοίωση, καταστροφή ή εν γένει τη μη νόμιμη επεξεργασία αυτών.

3.1 Επικοινωνία μέσω email:

Με τη δική σας συγκατάθεσή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για να σας στείλουμε υλικό επικοινωνίας μέσω e-mail, όπως ενημερώσεις μέσω άρθρων, πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό σας ή αλλαγές στην ιστοσελίδα και, με τη συγκατάθεσή σας, τα διαφημιστικά μηνύματα για δικά μας προϊόντα και υπηρεσίες. Εάν εγγραφείτε σε ένα από τα ενημερωτικά δελτία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας, θα σας στέλνουμε επίσης το ενημερωτικό δελτίο που ζητήσατε.

3.2 Επικοινωνίες μέσω κινητών συσκευών:

Μόνο με τη δική σας συγκατάθεση, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον αριθμό του κινητού σας για να σας στέλνουμε προωθητικά μηνύματα, ενημερώσεις ή άλλες υπηρεσίες.

4.Αποθήκευση και Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Έχουμε υιοθετήσει κάθε δυνατό τεχνικό και οργανωτικό μέτρο για τη νόμιμη συλλογή και επεξεργασία, καθώς  και αποτελεσματική προστασία των δεδομένων σας από απώλεια, αλλοίωση ή πρόσβαση τρίτων σε αυτά. Οι διαδικασίες και τα μέτρα ασφαλείας που πιστά ακολουθούμε και εφαρμόζουμε, διαρκώς βελτιώνονται προκειμένου να είναι εκσυγχρονίζονται, ακολουθώντας τις ανάλογες τεχνολογικές εξελίξεις.

4.1 Αποθήκευση Προσωπικών Δεδομένων

Τα δεδομένα που εσείς κοινοποιείτε στην Ιστοσελίδα θα τηρούνται/αποθηκεύονται από στο Πληροφοριακό Σύστημα που τηρεί το ΕΛΚΕΔΙΜ  για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας.

Η αποθήκευση και επεξεργασία των Δεδομένων των χρηστών στις υπηρεσίες μας γίνεται αποκλειστικά και μόνο όπως ορίζεται από τον νόμο ή σύμφωνα με τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών και για μόνο όσο απαιτείται, ώστε να ικανοποιούνται οι σκοποί της επεξεργασίας ή μέχρι ο χρήστης να διαφωνήσει με την χρήση των Προσωπικών Δεδομένων.

Η παροχή της ρητής συγκατάθεσής σας για τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων για διαφημιστικούς / ενημερωτικούς λόγους, όπως εγγραφή στο Newsletter, θα χρησιμοποιεί το ΕΛΚΕΔΙΜ τα δεδομένα σας για τον σκοπό αυτό μέχρις ότου εσείς ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή, οπότε και είμαστε υποχρεωμένοι να διαγράψουμε κάθε Προσωπικό σας Δεδομένο, έτσι ώστε να μην έχουμε οποιαδήποτε πρόσβαση σ΄ αυτά  στο μέλλον.

Ωστόσο, όποτε απαιτείται από υποχρεωτικό νόμο το ΕΛΚΕΔΙΜ θα διατηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή όποτε τα Προσωπικά Δεδομένα απαιτούνται, έτσι ώστε το ΕΛΚΕΔΙΜ να διεκδικήσει ή να υπερασπίσει τον εαυτό της έναντι νομικών αξιώσεων.

4.2 Πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα

Οι χρήστες των υπηρεσιών του ΕΛΚΕΔΙΜ μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα τους αλλά και να ζητήσουν τη διόρθωση τους ή την διαγραφή τους. Το ΕΛΚΕΔΙΜ μπορεί να διαγράψει τα δεδομένα μόνο αν δεν υπάρχει κάποια νομική υποχρέωση ή αν δεν έχει άλλο έννομο δικαίωμα της για να τα διατηρήσει. Ασφαλώς αν γίνει διαγραφή των δεδομένων ενός χρήστη τότε το ΕΛΚΕΔΙΜ  δε θα είναι σε θέση να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες της στο συγκεκριμένο χρήστη, όταν αυτές απαιτούν την χρήση των δεδομένων αυτών.

Στην περίπτωση που το ΕΛΚΕΔΙΜ χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τη συγκατάθεση του χρήστη ή για να συνάψει σύμβαση μαζί του, ο χρήστης μπορεί να ζητήσει ένα αντίγραφο των προσωπικών του δεδομένων.

Τέλος, με τη χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, είναι δυνατόν να ζητούνται ή να συλλέγονται και άλλες πληροφορίες για στατιστικούς λόγους, οι οποίες ωστόσο είναι αποσυνδεδεμένες από τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη / μέλους σύμφωνα με τα όσα ορίζει η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

5.Διαδικασία εξαίρεσης

Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει την εξαίρεσή του από τη συλλογή δεδομένων ή/και διαγραφή των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί έως τώρα, αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση  elkedim.kozani@gmail.com, όπως επίσης μπορεί να εξαιρεθεί από τη συλλογή δεδομένων των Cookies μέσω:

  • Τροποποίησης των προσωπικών ρυθμίσεων στο Google's Ads Settings.

  • Τρίτων, μέσω της υπηρεσίας Network Advertising Initiative.

Σε περίπτωση επιθυμίας σας για τη μη καταγραφή της γεωγραφικής σας θέσης, παρακαλείστε να απενεργοποιήσετε τα Location Services στις ρυθμίσεις της κινητής σας συσκευής.

6.Πρόσβαση

Ο χρήστης / μέλος μπορεί να επικοινωνήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση με το ΕΛΚΕΔΙΜ προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη του προσωπικού του λογαριασμού, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του, τη διαγραφή του καθώς και την εξαίρεσή του από τη λήψη ηλεκτρονικών ενημερωτικών μηνυμάτων.

Κατά την ενημέρωση των προσωπικών στοιχείων, το ΕΛΚΕΔΙΜ ενδέχεται να ζητήσει από τον χρήστη / μέλος να επαληθεύσει την ταυτότητά του προτού να μπορέσει να ικανοποιήσει το αίτημά του. Επισκέπτες / χρήστες της Ιστοσελίδας που είναι ανήλικοι δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής ως μέλη και συνεπώς δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

Ο κάτοχος λογαριασμού στην Ιστοσελίδα (μέλος) είναι απολύτως υπεύθυνος για κάθε χρήση και διατήρηση της μυστικότητας και ασφάλειας του κωδικού του και οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως στο ΕΛΚΕΔΙΜ οποιαδήποτε χρήση του λογαριασμού του από τρίτο χωρίς εξουσιοδότηση καθώς και οποιαδήποτε άλλη περίπτωση παραβίασης του ηλεκτρονικού του λογαριασμού.

 Το ΕΛΚΕΔΙΜ  λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και έχει υιοθετήσει διαδικασίες οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα που ο χρήστης / μέλος παρέχει μέσω της Ιστοσελίδας, για όσο χρονικό διάστημα είναι εγγεγραμμένος στις υπηρεσίες της. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση σε αυτά, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Τα στοιχεία αυτά διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης.

7.Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια

Περιορίζουμε την πρόσβαση σε στοιχεία επικοινωνίας των χρηστών / μελών σε εργαζομένους ή παρόχους υπηρεσιών που θεωρούμε εύλογα και νόμιμα πως απαιτείται να γνωρίζουν αυτά τα παρεχόμενα στοιχεία για την παροχή προς εσάς προϊόντων ή υπηρεσιών ή για την εκτέλεση της εργασίας τους, και οι οποίοι προηγουμένως μας έχουν αποστείλει σχετικές συμβάσεις εμπιστευτικότητας μέσω των οποίων διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων σας. Επίσης, εφαρμόζουμε τεχνικές, φυσικές και διοικητικές διαδικασίες που είναι κατάλληλες για την προστασία των πληροφοριών που σας αφορούν από απώλεια, κακή χρήση και αλλοίωση.

8.Ανήλικοι κάτω των 18 ετών

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από ανήλικους κάτω των 18 ετών. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο elkedim.kozani@gmail.com .

 

9.Αλλαγές παρούσης Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Υποχρεούμαστε να ενημερώνουμε οποτεδήποτε την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου να αντανακλά τις αλλαγές στις πρακτικές μας και τις υπηρεσίες που προσφέρουμε, δεδομένου πως υφίσταται έννομο. Στην περίπτωση τροποποίησης της παρούσας πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα ενημερώσουμε αντίστοιχα και την “Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος,” και οποιαδήποτε ουσιώδη αλλαγή στον τρόπο μεταχείρισης των πληροφοριών σας, τοποθετώντας ευδιάκριτη γνωστοποίηση στον ιστότοπό μας ή αποστέλλοντας γνωστοποίηση στην κύρια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίζεται στο λογαριασμό σας.

 

10. Ερωτήσεις και υποδείξεις

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο ή Εκτελών την Επεξεργασία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση elkedim.kozani@gmail.com ή στην αντίστοιχη φυσική: ΕΛΚΕΔΙΜ, Κοζάνη, 11ης Οκτωβριου 24 & Γκέρτσου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 24610 27001.

11. Τροποποίηση παρούσης Πολιτικής

Το ΕΛΚΕΔΙΜ μπορεί να τροποποιήσει την ανωτέρω περιγραφείσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να ανταποκρίνεται επαρκώς στις εκάστοτε ισχύουσες πρακτικές προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε περιπτώσεις αλλαγών στην παρούσα δήλωση, θα ενημερώνουμε την “ημερομηνία ενημέρωσης” που βρίσκεται στο κάτω μέρος της παρούσης σελίδας. Σας προτρέπουμε να εξετάζετε περιοδικά την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προκειμένου να πληροφορείστε σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων από το ΕΛΚΕΔΙΜ.

bottom of page