ΕΣΕΕ 250 A.jpg

ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ  


250 ΩΡΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1.250€ ΕΠΙΔΟΜΑ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ


Αποσκοπεί στη συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 4.260 ανέργων άνω των 18, εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ
 


 

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1.    Συμβουλευτική 6 εξατομικευμένων συνεδριών Συμβουλευτικής υποστήριξης
2.    Κατάρτισης διάρκειας 250 ωρών (210 ώρες θεωρίας και 40 ώρες πρακτικής)
3.    Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ
 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι αιτούντες στο πρόγραμμα πρέπει :
•    να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
•    να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα. Ειδικά οι απόφοιτοι ΙΕΚ θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις εξετάσεις πιστοποίησης,
•    να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους,
•    να έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, ήτοι να είναι Απόφοιτοι Γυμνασίου ή Δημοτικού σχολείου για τους απόφοιτους έως το 1980, και
•    να έχουν ατομικό εισόδημα μικρότερο από 16.000,00 € ή οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 26.000,00 €


ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Σειρά υποβολής ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης.
(ως ημερομηνία υποβολής της αίτησης λαμβάνεται η ημερομηνία και η ώρα που ο αιτών θα ΥΠΟΒΑΛΕΙ οριστικά την αίτηση του ή οποία πρέπει να συνοδεύεται απ’ όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά)
 
 
ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
•    Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
•    Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης
•    Στέλεχος Εταιρίας Διαμεταφορών / Διαλογέας
•    Χειριστής Ανυψωτικών Μηχανημάτων
•    Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου (E-Commerce)
•    Πωλητής – Στέλεχος Εξαγωγικού / Διεθνούς Εμπορίου

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.    Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.

2.    Αντίγραφο οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφεται ο Α.Φ.Μ.

3.    Αντίγραφο οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφεται ο Α.Μ.Κ.Α

4.    Αντίγραφο οποιουδήποτε επίσημου εγγράφου όπου αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου

5.    Αντίγραφο Τραπεζικού λογαριασμού (φωτοτυπία βιβλιαρίου) με εμφανή τον "International Bank Account Number" (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα είναι Κύριος Δικαιούχος ο/ η Αιτών/ ούσα.

6.    Βεβαίωση Ανεργίας (τη οποία θα εκδώσει από το portal του ΟΑΕΔ με χρήση των προσωπικών του κωδικών) .

7.    Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από το http://www.gov.gr (η οποία θα απευθύνεται στην Ε.Σ.Ε.Ε.) ότι :

•    δεν είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές
•    τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων

8.    Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του φορολογικού έτους 2020.

9.    Αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου.
 

voucher-anergwn-672x372.jpg

Νέο πρόγραμμα voucher

10.000 άνεργοι ωφελούμενοι 

ηλικίας από 30 έως 49 ετών

 

Εκπαιδευτικό Επίδομα 2.520€. 

Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει συμβουλευτική, επαγγελματική κατάρτιση, πιστοποίηση και απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στους κλάδους μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών, αισθητικής και άλλων συναφών επαγγελμάτων συνολικής διάρκειας 580 ωρών.

Αναλυτικότερα θα περιλαμβάνει:

 • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής(αναλόγου ειδικότητας)

 • Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν

 • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας 400 – 480 ωρών

 • Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 120 – 200 ωρών


Σκοπός του προγράμματος είναι η ένταξη των ωφελούμενων στην αγορά εργασίας ενώ παράλληλα τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουν το αντικείμενο κατάρτισης στους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων:

 1. Συγκολλήσεις και κοπή μετάλλων

 2. Συντήρηση εγκαταστάσεων αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου

 3. Χειρισμού εργαλειομηχανών

 4. Τεχνίτες νυχιών (μανικιούρ, πεντικιούρ κ.α.)

 5. Υγείας – πρόνοιας,

 6. Τουρισμού και επισιτισμού

Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν  οι άνεργοι που :

Είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και έχουν γεννηθεί από 01/6/1971 έως 30/9/1990. Είναι τουλάχιστον απόφοιτοι υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Δεν έχουν παρακολουθήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) τη τελευταία διετία 2019-2020.

keee.png

Νέο επιδοτούμενο σεμινάριο  εργαζομένων της ΚΕΕΕ

Το Πρόγραμμα  περιλαμβάνει : Επαγγελματική Συμβουλευτική 5 συνεδριών, Κατάρτιση 100 ωρών σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών & Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024.

Δικαίωμα συμμετοχής στα Προγράμματα έχουν όλοι οι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας (με σχέση εξαρτημένης εργασίας), ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται, ηλικίας από 18 έως 64 ετών.

Εκπαιδευτικό επίδομα - Οι ωφελούμενοι θα επιδοτηθούν με 5 ευρώ για κάθε ώρα κατάρτισης. Το κάθε πρόγραμμα διαρκεί 100 ώρες και οι συμμετέχοντες λαμβάνουν το εκπαιδευτικό επίδομα των 500€. Επίσης, οι εργαζόμενοι ωφελούμενοι, θα αποκτήσουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων ανάλογα με το αντικείμενο κατάρτισης που θα καταρτισθούν

 

Διάρκεια εκπαίδευσης - Η ημερήσια διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι έως τέσσερις (4) ώρες και θα διενεργείται υποχρεωτικά εκτός του ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων εργαζόμενων.

Θεματικά αντικείμενα κατάρτισης

 

·         Βασικές δεξιότητες χρήσης (ΤΠΕ)

·         Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών κινητών συσκευών

·         Τεχνικός εφαρμογών λογισμικού

·         προγραμματιστής βάσεων δεδομένων

·         Τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών & δικτύων

·         Τεχνικός ασφάλειας συστημάτων πληροφορικής

·         Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων socialmediamarketing

·         Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce)

e 600 b.jpg
VOUCHER.jpg
64293633_2031716906938211_37255079760442

Το ΕΛΚΕΔΙΜ Κοζάνης κοντά στους ανέργους με τα νέα προγράμματα Voucher 25-29 & Voucher 30-45

Τα αποτελέσματα του επιδοτούμενου προγράμματος απασχόλησης ανέργων γνωστό ως voucher 30-45 ανακοινώθηκαν. Εάν είστε ανάμεσα στους ωφελούμενους επιλέξτε το ΕΛΚΕΔΙΜ για να ενεργοποιήσετε την επιταγή σας, να εκπαιδευτείτε και να εξασφαλίσετε εργασία σε μια από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις!

Έναρξη του προγράμματος  24.1.2020

Δείτε το Ολοκληρωμένο πρόγραμμα και τα  πολλαπλά οφέλη που σας προσφέρει η συμμετοχή σας στα τμήματα  του  ΕΛΚΕΔΙΜ

Η δράση περιλαμβάνει:

- συμβουλευτική (2  συνεδρίες)

- θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας τετρακοσίων (400) ωρών σε ειδικότητα του κλάδου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών

- πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης

- πρακτική άσκηση (200) ωρών.

Η θεματολογία των προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει την ακόλουθη ειδικότητα

- Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών.

Το εκπαιδευτικό επίδομα των ωφελουμένων έχει οριστεί στα 2.800€.

Όσοι επιλέξουν το ΕΛΚΕΔΙΜ εξασφαλίζουν πολλαπλά οφέλη καθώς και την συμμετοχή τους σε ειδικά σεμινάρια personal coaching στα οποία διδάσκονται τρόποι ανάπτυξης υγιούς αυτοπεποίθησης, διαχείρισης άγχους  ενώ παράλληλα διδάσκονται τρόποι για την συνειδητοποίηση των προσόντων, την διερεύνηση διαθέσιμων επαγγελματικών επιλογών και τον καθορισμός στόχων και στρατηγικής για την επίτευξή τους.

Επιπρόσθετα θα έχουν την δυνατότητα να εκπαιδευτούν και να πιστοποιηθούν μέσω του εκπαιδευτικού portal  της freestudies  σε συναφή με το αντικείμενο τους προγράμματα.

Το freestudies.gr τους παρέχει την  ευκαιρία να παρακολουθήσουν Δωρεάν προγράμματα μεταπτυχιακής εξειδίκευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και ανάπτυξης προσωπικών δεξιοτήτων. Η εκπαίδευση έχει διάρκεια 400 ωρών, μέσω τηλεκατάρτισης (e-learning) και οδηγεί σε Πιστοποίηση των γνώσεων των συμμετεχόντων μεταξύ άλλων στο πρόγραμμα κατασκευής ιστοσελίδων wordpress & στο πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας Photoshop.

Τα παραπάνω προγράμματα ολοκληρώνει προαιρετικά το Vellum Assistant Manager Certificate , ένα πιστοποιητικό διασφάλισης των απαραίτητων επιχειρησιακών δεξιοτήτων των στελεχών που επιφορτίζονται τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη μιας επιχείρησης, βιομηχανίας, φορέα ή οργανισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να ενεργοποιήσετε το Voucher, καλέστε ΣΗΜΕΡΑ στο ΕΛΚΕΔΙΜ (2461027001) ή συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας εδώ shorturl.at/bozS0

VOUCHER  2019
Δύο νέα επιδοτούμενα προγράμματα VOUCHER για 5000 ανέργους ηλικίας 25 - 45 με επίδομα 2.800 

1  «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων νέων 25 έως 29 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»

2  «Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ»

Η προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων αρχίζει από 28/06/2019 και ώρα 14:00 και λήγει την 23/08/2019 και ώρα 23:59 

 

Το επίδομα της θεωρητικής κατάρτισης είναι αξίας 2.000€

(400 ώρες Χ 5€ ανά ώρα κατάρτισης)

 

Το επίδομα της πρακτικής άσκησης είναι αξίας 800€

(200 ώρες x 4€) και καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

1 αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

2 βεβαίωση & κάρτα ανεργίας

3 αντίγραφο πτυχίου / μεταπτυχιακού διπλώματος

4 πτυχίο Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2

5 εκκαθαριστικό σημείωμα φορ. έτους 2017

Για ενημέρωση των ενδιαφερομένων για επικείμενα επιδοτούμενα σεμινάρια ανέργων εκδηλώστε ενδιαφέρον στην παρακάτω φόρμα 
VOUCHER   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

Για ενημέρωση των ενδιαφερομένων για επικείμενα επιδοτούμενα σεμινάρια ανέργων εκδηλώστε ενδιαφέρον στην παρακάτω φόρμα 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 180.342 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ -

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ

ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19

Με αφορμή την υλοποίηση του προγράμματος  τηλε-κατάρτισης και αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων με χορήγηση επιδότησης  600 € ως ελάχιστο μέτρο στήριξης των ελεύθερων επαγγελματιών επιστημόνων, σας γνωστοποιούμε πως ο εκπαιδευτικός μας όμιλος, καλύπτει όλες τις ανάγκες τηλεκατάρτισης και εξ αποστάσεως πιστοποίησης των ωφελούμενων και είμαστε στη διάθεση σας, για την πλήρη ενημέρωση σχετικά με την υλοποίηση του.


Το πρόγραμμα με τίτλο "Ειδικό Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάση ΚΑΔ οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών"

 

θα έχει συνολική διάρκεια 100 ωρών ασύγχρονης τηλεκατάρτισης και θα περιλαμβάνει εξ΄αποστάσεως διαδικασία πιστοποίησης.  

Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δράσεων ενός Ελληνικού Κέντρου Διά Βίου Μάθησης είναι και η συμμετοχή των επιχειρήσεων σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης με σημαντικά οφέλη όπως :

 • Την απασχόληση μέσω πρακτικής άσκησης, καταρτισμένου προσωπικού χωρίς κανένα μισθολογικό – εργοδοτικό κόστος.

 • Την επιχορήγηση της επιχείρησης που θα προβεί στην πρόσληψη του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης  ως προς τις εργοδοτικές εισφορές (αναλόγως τη δράση).

Επιπλέον το εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΛΚΕΔΙΜ σε συνεργασία με τους συμβούλους εκπαίδευσης, βρίσκεται στη διάθεσή σας για τη διαμόρφωση  προγραμμάτων κατάρτισης  που να ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της επιχείρησή σας, με σκοπό την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων σας και την αύξηση της παραγωγικότητας τους.

Για να συμμετέχετε ως επιχείρηση πρακτικής άσκησης μέσω voucher συμπληρώστε την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων»

ΦΕΚ 

Πληροφορίες 2461027001

oaed.png