top of page

Νέο VOUCHER ανέργων 25-45 ετών

Κατάρτιση + Απασχόληση

Επίδομα 400€ + 6.132€

 

 

 

 

 

Πρόγραμμα:

 • Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών

 

Απευθύνεται σε:

 • Ανέργους ηλικίας 25-45 ετών

 

Περιλαμβάνει:

 • Κατάρτιση 80 ωρών

 • 60 ωρών σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

 • 20 ωρών ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης)

 • Πιστοποίηση των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων

 • Πρόγραμμα, επιχορηγούμενο από τη ΔΥΠΑ, εξάμηνης, πλήρους απασχόλησης 7.500 νέων θέσεων εργασίας για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα

 

Αντικείμενο του παρόντος έργου, αποτελεί η παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης σε ανέργους ηλικίας 25-45 ετών, εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α., η οποία οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων,
ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Ειδικότερα, οι υπηρεσίες που παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος έργου περιλαμβάνει:
α) Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης ανέργων εγγεγραμμένων στη Δ.ΥΠ.Α. διάρκειας 80 ωρών που οδηγεί σε απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε θεματικά αντικείμενα υψηλής ζήτησης στην αγορά εργασίας, όπως σε πράσινες ή ψηφιακές δεξιότητες.
β) Πιστοποίηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Το έργο αφορά στην κατάρτιση και πιστοποίηση, για έως 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. ηλικίας 25 έως 45 ετών.

Η επιλογή των ωφελούμενων στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης, εφόσον πληρούνται οι επιμέρους προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατάρτισης
που θα επιλέξουν (όπως εκπαιδευτικό επίπεδο, γνώση ξένης γλώσσας, όπου απαιτείται) και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Κάθε ωφελούμενος που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή του ωφελούμενου σε εξετάσεις πιστοποίησης (ανεξαρτήτως του αποτελέσματος), ο ωφελούμενος δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του συνολικά
δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.
Εφόσον επιτύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης δικαιούται το 100% του συνολικά δικαιούμενου ποσού για το σύνολο των ωρών κατάρτισης του προγράμματος, αφαιρουμένων των απουσιών.
Η πληρωμή γίνεται άπαξ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης, της διαδικασίας πιστοποίησης, της έκδοσης των αποτελεσμάτων και κατόπιν σχετικής ενημέρωσης,

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η υλοποίηση των προγραμμάτων συνεχιζόμενης κατάρτισης, θα πραγματοποιηθεί με 12 ώρες διά ζώσης εκπαίδευση, και με τη μέθοδο της
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η ημερήσια διάρκεια της
θεωρητικής κατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6) ώρες.

Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας 80 ωρών, πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε διάστημα ενός (1) μήνα.

Μετά την κατάρτιση θα ακολουθήσει 6μηνη εργασία.
Οι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν ανέργους για 6 μήνες σε νέα θέση εργασίας θα λάβουν επιχορήγηση έως 100% του συνολικού κόστους (μισθού και εισφορών), με ανώτατο όριο τα 6.132 ευρώ.

 

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά είτε μέσω της πλατφόρμας e-services της ΔΥΠΑ (dypa.gov.gr) είτε μέσω gov.gr στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholeseprosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

Ο προϋπολογισμός του έργου αποτελεί 100% δημόσια δαπάνη και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

Επίσημη σελίδα της δράσης:

Αναμένεται στη σελίδα www.voucher.gov.gr

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Σεπτεμβρίου 2023 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5363

we analyse your brand stats (2).jpg

Εν όψει της έναρξης του επιδοτούμενου προγράμματος κατάρτισης ανέργων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 με Τίτλο: «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης» της Πράξης με ΟΠΣ 5154997 «Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 18-29 ετών σε ειδικότητες του κλάδου του λιανικού εμπορίου», παρατίθενται οι βασικές πληροφορίες της πρόσκλησης και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή αιτήσεων.

Τα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης είναι: 

1.       Εξωτερικός πωλητής

2.       Υπάλληλος γραφείου

3.       Πωλητής λιανικού εμπορίου

4.       Στέλεχος εξαγωγών και διεθνούς εμπορίου

5.       Προωθητής πωλήσεων λιανικού εμπορίου – merchandiser

6.       Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης  

Η συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι έως 2.500,00€, μη συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.  

voucher security.jpg

ΝΕΟ VOUCHER ΑΝΕΡΓΩΝ 18-50

ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ SECURITY

 • Διάρκεια Προγράμματος : 105 ώρες (περίπου 1 μήνας)

 • Μέθοδος παρ/σης : Εξ αποστάσεως σύγχρονη θεωρητική τηλεκατάρτιση

 • Εκπαιδευτικό επίδομα : 525,00 € μικτά

 • Ωφελούμενοι Προγράμματος: 5000 Άνεργοι ηλικίας από 18 εως 50 ετών

Η δράση  υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

«Ελλάδα 2.0»  με τη χρηματοδότηση

της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.
 

Συμπληρώστε την φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για να ενημερωθείτε άμεσα για την έναρξη

των αιτήσεων συμμετοχής του προγράμματος

Μοναδική ευκαιρία ενασχόλησης σε έναν επαγγελματικό κλάδο με συνεχή εξέλιξη και ζήτηση μέσω της (Δ.ΥΠ.Α.) Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και της  υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ως Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας με παροχή πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων», με κωδικό ΟΠΣ TA 5161093. στο  πλαίσιο  του Εθνικού  Σχεδίου  Ανάκαμψης  και  Ανθεκτικότητας  «Ελλάδα  2.0»  με  τη  χρηματοδότηση   της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU

Αντικείμενο της δράσης είναι η παροχή υπηρεσιών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, η οποία θα υλοποιηθεί με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης (τηλεκατάρτισης) και πιστοποίησης, σε έως 5.000 άνεργους, εγγεγραμμένους στο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ηλικίας 18-50 ετών, στην ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας (Επιπέδου 1)».

 • Διάρκεια Προγράμματος : 105 ώρες (περίπου 1 μήνας)

 • Μέθοδος παρακολούθησης : Εξ αποστάσεως σύγχρονη θεωριτική τηλεκατάρτιση

 • Εκπαιδευτικό επίδομα : 105 ώρες κατάρτισης*  x 5,00 € = 525,00 € μικτά

 • Πιστοποίηση γνώσεων από αναγνωρισμένους φορείς ΕΟΠΠΕΠ & ΚΕΜΕΑ


Δικαίωμα συμμετοχής και επομένως δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων που θα συγκροτήσει η Δ.ΥΠ.Α. έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

2. Έχουν ηλικία από 18-50 ετών (να έχουν γεννηθεί από το 1972 έως το 2004) δηλαδή κατά την υποβολή της αίτησης να είναι άνω των 18 και έως 50 ετών.

3. Είναι Έλληνες πολίτες ή Έλληνες Ομογενείς ή πολίτες χώρας- μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

4. Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε τουλάχιστον βαθμό: Β2 Επίπεδο

5. Είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο γυμνασίου).

6. Δεν έχουν παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης.

3.png

Νέα Επιδοτούμενα Προγράμματα

για 80.000 άνεργους ηλικίας

άνω των 18 ετών


Κατάρτιση διάρκειας 50-200 ωρών

με πιστοποίηση σε ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες
 

Εκπαιδευτικό επίδομα ως 1.000€

(5 €/ώρα κατάρτισης μικτά)

Η δράση  υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

«Ελλάδα 2.0»  με τη χρηματοδότηση

της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.
 

Συμπληρώστε την φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

για να ενημερωθείτε άμεσα για την έναρξη

των αιτήσεων συμμετοχής του προγράμματος

 • H δράση αφορά προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης σε κλάδους υψηλής ζήτησης και παρέχει θεωρητική κατάρτιση διάρκειας 50-200 ωρών σε 80.000 ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, που θα οδηγεί σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων με αντίστοιχη πιστοποίηση.

 • Ωφελούμενοι μπορούν να είναι οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ  άνω ων 18 ετών και απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

 • Το εκπαιδευτικό επίδομα θα φτάνει τα 1.000€ (5 €/ώρα κατάρτισης μικτά)

 

Η παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης, θα περιλαμβάνει δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σύγχρονη και ασύγχρονη σύμφωνη με τα ακόλουθα ποσοστά του συνόλου των ωρών κάθε προγράμματος.

 

Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης θα είναι 2 μήνες.

 

•  Ώρες δια ζώσης Κατάρτισης 35% - 70 ώρες

•  Ώρες Σύγχρονης εξ αποστάσεως κατάρτισης 35%  - 70 ώρες

•  Ώρες Ασύγχρονης κατάρτισης 30% - 60 ώρες

bottom of page