Εκπαιδευτική προετοιμασία για την πιστοποίηση επιπέδου Α της Τράπεζας της Ελλάδος, των Νέων (Αντ)ασφαλιστών Συμβούλων και Διαμεσολαβητών

Των ασφαλιστικών συμβούλων δηλαδή, που επιθυμούν να απασχοληθούν στον χώρο των ασφαλιστικών εταιρειών. Για την απασχόληση τους είναι απαραίτητη η πιστοποίηση τους από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η αναλυτική επεξήγηση των οικονομικών δεδομένων που απαρτίζουν τους Αντασφαλιστικούς Λογαριασμούς συμβάσεων  και  συμφωνιών και η σωστή τους προετοιμασία για την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

Προϋποθέσεις για την νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας του ασφαλιστικού συμβούλου είναι η εγγραφή του στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της έδρας του, (τα δικαιολογητικά για την εγγραφή περιέχονται στο Π.Δ. 190/2006 και στην υπουργική απόφαση K3-8010-08/08/2007 του Υπουργού Ανάπτυξης) καθώς και πιστοποιητικό επιτυχούς δοκιμασίας σε εξετάσεις που επιμελείται η Τράπεζα της Ελλάδος. Στην περίπτωση νομικού προσώπου, τα έγγραφα και πιστοποιητικά που αναφέρονται στο αρ. 4, παρ. Α, εδ. α-στ, Π.Δ. 190/2006, αφορούν και τους υπαλλήλους που συμμετέχουν άμεσα στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική διαμεσολάβηση ή δραστηριοποιούνται ως συνδεδεμένοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές.

Η εξεταστέα ύλη Για το Πιστοποιητικό Επιπέδου Α περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:

  • φορείς της ασφαλιστικής αγοράς και τα χαρακτηριστικά τους

  • το καθεστώς που διέπει τη δραστηριότητα της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης

  • η εποπτεία στην ασφαλιστική αγορά

  • υποχρεώσεις διαμεσολαβητή στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την αποφυγή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για τα Πιστοποιητικά Α, Β και Γ είναι η υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος, απευθείας από τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα, συμπληρωμένου εντύπου της τυποποιημένης αίτησης και του προβλεπόμενου τέλους εξετάσεων.

 

Αιτήσεις και τέλη εξετάσεων που υποβάλλονται μετά τη λήξη της καθορισμένης προθεσμίας υποβολής δεν γίνονται αποδεκτά, ανεξάρτητα από το λόγο της εκπρόθεσμης υποβολής τους.

Η Τράπεζα της Ελλάδος συντάσσει κατάλογο με τους υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις, ο οποίος δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της.

Ο χρόνος, ο τόπος και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υποβολή αιτήσεων και τη διεξαγωγή των εξετάσεων καθορίζονται με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της το αργότερο δεκαπέντε (15) μέρες πριν τις εξετάσεις όπου και δημοσιεύεται  ο πίνακας επιτυχόντων.

Οι εξετάσεις διενεργούνται τουλάχιστον δύο φορές κάθε ημερολογιακό έτος από την Τράπεζα της Ελλάδος. Για το Πιστοποιητικό Επιπέδου Α, οι εξετάσεις είναι μόνον γραπτές και διεξάγονται με το σύστημα πολλαπλής επιλογής (multiple choice) 60 ερωτήσεων.

Οι επόμενες εξετάσεις είναι στην Θεσσαλονίκη 01/04/2017. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρωθούν μέχρι 13/03/2017

 

Το Σεμινάριο περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

 

Διάρκεια Σεμιναρίου : 16 ώρες

Κόστος Σεμιναρίου : 100 €

Χρόνος υλοποίησης : 4 μέρες

Για πληροφορίες καλέστε   2461027001

Δήλωση συμμετοχής εδώ

© 2016 elkedim kozani created by vk

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now